♡ لـآ إلـه إلـآ أنـت سـبـحـانـك إنـي كـنـت مـن الـظـالـمـيـن ♡